slide-gallery-12slide-gallery-3slide-gallery-9slide-gallery-11slide-gallery-1slide-gallery-10slide1slide-gallery-4slide-gallery-5
Gallery

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AIMS Program ณ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น (ประกาศรับสมัครครั้งที่ 2)

เนื่องด้วยศูนย์วิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข่าวประชาสัมพันธ์จาก งานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AIMS Program ณ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น (ประกาศรับสมัครครั้งที่ 2)
ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถศึกาารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครมายังศูนย์วิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 29 เมษายน ก่อนเวลา 12.00 น.