slide-gallery-5slide-gallery-3slide-gallery-11slide1slide-gallery-4slide-gallery-12slide-gallery-1slide-gallery-9slide-gallery-10
Gallery

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ประจำปีการศึกษา 2560 (Fall 2017 & Spring 2018) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 
  
หมายเหตุ:
นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ขอให้ส่งแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมโครงการในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ ได้ที่ Click และส่งแบบฟอร์มฯ พร้อมลงนาม มาที่ e-mail: cia@tbs.tu.ac.th ได้ตั้งแต่ ณ วันที่ประกาศ จนถึงวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ในกรณีที่นักศึกษาสละสิทธิ์ภายหลังจากช่วงยืนยันสิทธิ์ นักศึกษาจะต้องชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ยกเว้นมีเหตุอันควรที่แจ้งต่อศูนย์วิเทศสัมพันธ์
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
Tel: +66 2613 2190 | E-mail: cia@tbs.tu.ac.th | www.inter.tbs.tu.ac.th