slide-gallery-10slide-gallery-4slide-gallery-9slide-gallery-1slide-gallery-12slide-gallery-5slide-gallery-11slide-gallery-3slide1
Gallery

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AIMS/TAG Programme ณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

เนื่องด้วยศูนย์วิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข่าวประชาสัมพันธ์จาก งานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AIMS/TAG Programme ณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และผู้สมัครจะต้อส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด มายังศูนย์วิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ก่อนเวลา 12.00 น.

รายละเอียด